ROZPRAWY, MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 1.  B. M. Górka, K. Kucab, J. Lipok, and P. Wieczorek, “Biologically active compounds in algae and their application in plant growth stimulation,” in Innovative Bio-Products for Agriculture: Algal Extracts In Products for Humans, Animals and Plants, K. Chojnacka and I. Michalak, Eds. Nova Science Publishers, 2016, pp. 101–128.
 2.  K. Kucab, E. Kirejczyk, and P. Wieczorek, “Analytical procedures for the determination of trace amounts of xenobiotics in environmental water samples” in Current issues in water treatment and water distribution, vol. 5, I. Zimoch, Ed. Politechnika Śląska, 2016, pp. 63–80.
 3.  K. Korzeniowska, J. Fabrowska, B. Łęska, P. Wieczorek, B. Messyasz, E. Rój, K. Chojnacka, and G. Schroeder, “Optimization of methods of fatty acids extraction from biomass of Schizochytrium limacinum,” in Supercritical fluid applications, E. Rój, Ed. Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 2016, pp. 121–130.
 4.  E. Kirejczyk and P. Wieczorek, “Wykorzystanie dwuwymiarowej chromatografii cieczowej w analizie związków farmaceutycznych w próbkach wód środowiskowych,” in Na pograniczu chemii i biologii. T. 35, vol. 35, H. Koroniak and J. Barciszewski, Eds. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, pp. 159–168.
 5.  K. Kucab and P. Wieczorek, “Metody przygotowania próbek o złożonym składzie matrycy do oznaczania ksenobiotyków,” in Na pograniczu chemii i biologii. T. 35, vol. 35, H. Koroniak and J. Barciszewski, Eds. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, pp. 169–177.
 6.  J. Lipok, P. Wieczorek, and B. M. Górka, “Biologically active organic compounds, especially plant promoters, in algae extracts and their potential application in plant cultivation,” in Marine Algae Extracts : Processes, Products, and Applications, Wiley-VCH Verlag, 2015, pp. 659–680.
 7.  P. Wieczorek, D. Witkowska, I. Jasicka-Misiak, A. Poliwoda, M. Oterman, and K. K. Zielińska, “Bioactive alkaloids of hallucinogenic mushrooms,” in Studies in Natural Products Chemistry, Elsevier B.V., 2015, pp. 133–168.
 8.  M. Halama, D. Witkowska, I. Jasicka-Misiak, A. Poliwoda, P. Kafarski, P. Młynarz, and P. Wieczorek, Grzyby neurotropowe. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża, 2014. ISBN 9788393907908
 9. A. M. Chrzanowska, A. Poliwoda, and P. Wieczorek, “Liquid membranes as a sample preparation method in environmental analysis,” in Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, K. Konieczny and I. Korus, Eds. Environmental Engineering Committee, Polish Academy of Sciences, 2014, pp. 169–178
 10. P. P. Wieczorek; “Stereoisomers Separation, in Electromigrational Techniques, Theory and Practice” Ed. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Chapter 13, 237-252 (2013) ISBN 978-3-642-35043-6.
 11. K. Orłowska, A. Poliwoda, P. P. Wieczorek „Metody zatężania i oznaczania ksenobiotyków- pestycydów fosforoorganicznych z próbek środowiskowych i żywności” NA POGRANICZU BIOLOGII I CHEMII pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, tom XXXI, 93-100
 12. P. P. Wieczorek, M. Ligor, B. Buszewski; Application of Electromigration Techniques: Application of Electromigration Techniques in Food Analysis, in Electromigrational Techniques, Theory and Practice, Ed. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Chapter 17, 299-333 (2013) ISBN 978-3-642-35043-6
 13. P. Dżygiel, P.P. Wieczorek Supported Liquid Membranes and Their Modifications: Definition, Theory, Stability, Application and Perspectives. w Liquid Membranes, ed. V. S. Kislik, Burlington, Elsevier, 2010, str. 73-140. ISBN: 978-0-444-53218-3.
 14. I. Jasicka-Misiak, J. Lipok, P.P. Wieczorek, P. Kafarski Allelochemical properties of crop plant secondary metabolitem: Methods of analysis, origin, function and perspectives. w Current Trends in Phytochemistry, 2008: Research Signpost, India, ISBN: 978-81-308-0277-0, ed. F. Epifano
 15. P. Wieczorek Membrany ciekłe w wydzielaniu i zatężaniu aminokwasów i ich pochodnych. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2001.
 16. P.P. Wieczorek Badania struktury porowatych kopolimerów styrenu i diwinylobenzenu. rozprawa doktorska obroniona na Politechnice Wrocławskiej, 1982.

PUBLIKACJE RECENZOWANE:

 1. F. Larit, M. A. Nael, S. Benyahia, M. M. Radwan, F. León, I. Jasicka-Misiak, A. Poliwoda, D. Wieczorek, F. Benayache, S. Benayache, P. Wieczorek, and S. J. Cutler, “Secondary metabolites from the aerial parts of Cytisus villosus Pourr,” Phytochemistry Letters, vol. 24, pp. 1–5, 2018
 2.  M. Marć, T. Kupka, P. Wieczorek, and J. Namieśnik, “Computational modeling of molecularly imprinted polymers as a green approach to the development of novel analytical sorbents,” Trends in Analytical Chemistry, vol. 98, pp. 64–78, 2018.
 3.  B. Messyasz, I. Michalak, B. Łęska, G. Schroeder, B. M. Górka, K. Korzeniowska, J. Lipok, P. Wieczorek, E. Rój, R. Wilk, A. Dobrzyńska-Inger, H. Górecki, and K. Chojnacka, “Valuable natural products from marine and freshwater macroalgae obtained from supercritical fluid extracts,” Journal of Applied Phycology, pp. 1–13, 2018.
 4.  W. Balcerzak, K. Pokajewicz, and P. Wieczorek, “A useful procedure for detection of polyamines in biological samples as a potential diagnostic tool in cancer diagnosis,” Applied Cancer Research, no. 37:23, pp. 1–7, 2017.
 5.  M. Białoń, T. Krzyśko-Łupicka, A. Pik, and P. Wieczorek, “Chemical composition of herbal macerates and corresponding commercial essential oils and their effect on bacteria Escherichia coli,” Molecules, vol. 22, no. 11, pp. 1–16, 2017.
 6.  B. M. Górka and P. Wieczorek, “Simultaneous determination of nine phytohormones in seaweed and algae extracts by HPLC-PDA,” Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, vol. 1057, pp. 32–39, 2017.
 7.  N. Hudz, K. Korzeniowska, P. Wieczorek, Z. Schubertová, J. Brindza, and E. Ivanišová, “Approaches to the identification and assay of flavonoids in bee bread extracts by spectrophotometric method,” Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, no. 1, pp. 168–173, 2017.
 8.  N. I. Hudz, J. Brindza, K. Korzeniowska, P. Wieczorek, Z. Schubertová, and E. Ivanišová, “Methods of the investigation of bee pollen and bee bread,” Journal of Botany, vol. 9, no. 1, pp. 87–93, 2017.
 9.  K. Korzeniowska, S. Żmudzki, K. Ambroziak, and P. Wieczorek, “Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych zawierających związki fenolowe w rolnictwie ekologicznym,” Przemysł Chemiczny, vol. 96, no. 7, pp. 1518–1522, 2017.
 10.  M. Marć, J. Namieśnik, and P. Wieczorek, “Możliwości wykorzystania w praktyce analitycznej sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym do wyodrębniania i/lub wzbogacania analitów z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych z próbek środowiskowych,” Przemysł Chemiczny, no. 6, pp. 1340–1346, 2017.
 11.  M. Mościpan and P. Wieczorek, “Extraction techniques for isolation, purification and preconcentration of bisphenols and alkylphenols from environmental and food samples,” International Journal of Advanced Research in Chemical Science, vol. 4, no. 3, pp. 1–23, 2017.
 12.  N. I. Hudz, K. Korzeniowska, A. M. Filipska, and P. Wieczorek, “Analitical procedure of the determination of 5-hydroxymethylphurfural in solutions for peritoneal dialysis,” Sučasni Dosâgnennâ Farmacevtičnoï Technologiï ta Biotehnologiï : zbirnik naukovih prac’, vol. 615, no. 89, pp. 20–22, 2016.
 13.  E. Klimas, A. Szymańska-Pulikowska, B. M. Górka, and P. Wieczorek, “Presence of plant hormones in composts made from organic fraction of municipal solid waste,” Journal of Elementology, vol. 21, no. 4, pp. 1043–1053, 2016.
 14.  T. Kupka and P. Wieczorek, “Theoretical and experimental NMR studies on muscimol from fly agaric mushroom (Amanita muscaria),” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 153, pp. 216–225, 2016.
 15.  I. Michalak, B. M. Górka, P. Wieczorek, E. Rój, J. Lipok, B. Łęska, B. Messyasz, R. Wilk, G. Schroeder, A. Dobrzyńska-Inger, and K. Chojnacka, “Supercritical fluid extraction of algae enhances levels of biologically active compounds promoting plant growth,” European Journal of Phycology, vol. 51, no. 3, pp. 243–252, 2016.
 16.  S. Ncube, A. Poliwoda, E. Cukrowska, P. Wieczorek, and L. Chimuka, “Comparative Study of Different Column Types for the Separation of Polar Basic Hallucinogenic Alkaloids,” South African Journal of Chemistry = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Chemie, vol. 69, pp. 189–195, 2016.
 17.  S. Ncube, A. Poliwoda, H. Tutu, P. Wieczorek, and L. Chimuka, “Multivariate optimization of the hollow fibre liquid phasemicroextraction of muscimol in human urine samples,” Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, vol. 1033–1034, pp. 372–381, 2016.
 18.  A. Poliwoda, M. Mościpan, and P. Wieczorek, “Application of molecular imprinted polymers for selective solid phase extraction of bisphenol A,” Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S, vol. 23, no. 4, pp. 651–664, 2016.
 19.  P. Wieczorek, “Procedury analityczne do oznaczania śladowych ilości ksenobiotyków w próbkach środowiskowych= Analytical procedures for xenobiotics trace analysis in environmental samples,” Instal, no. 3, pp. 63–67, 2016.
 20.  A. Chrzanowska, A. Poliwoda, and P. Wieczorek, “Characterization of particle morphology of biochanin A molecularly imprinted polymers and their properties as a potential sorbent for solid-phase extraction,” Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, vol. 49, pp. 793–798, 2015.
 21.  A. Chrzanowska, A. Poliwoda, and P. Wieczorek, “Surface molecularly imprinted silica for selective solid-phase extraction of biochanin A, daidzein and genistein from urine samples,” Journal of Chromatography A, vol. 1392, pp. 1–9, 2015.
 22.  M. Halama, A. Poliwoda, I. Jasicka-Misiak, P. Wieczorek, and R. Rutkowski, “Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psychoactive tryptamines,” Open Life Sciences, vol. 10, no. 1, pp. 40–51, 2015.
 23.  I. Jasicka-Misiak, N. E. Stadnic’ka, P. Wieczorek, V. P. Novikov, and I. V. Pavluk, “Optimizaciâ procesu vikoristannâ likars’koi roslinnoi sirovini= Optimization of medicinal plants uses,” Naukovij Vìsnik NLTU Ukraïni : zbìrnik naukowo-tehnìčnih prac’, vol. 0, pp. 216–220, 2015.
 24.  R. T. Konechna, Y. T. Konechnyi, R. O. Petrina, R. H. Shykula, P. Wieczorek, I. Jasicka-Misiak, and V. P. Novikov, “Obtaining and research of callus mass of Gentiana lutea L roots,” Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 6, no. 4, pp. 1490–1495, 2015.
 25.  I. Michalak, A. Dmytryk, P. Wieczorek, E. Rój, B. Łęska, B. M. Górka, B. Messyasz, J. Lipok, M. Mikulewicz, R. Wilk, G. Schroeder, and K. Chojnacka, “Supercritical algal extracts : a source of biologically active compounds from nature,” Journal of Chemistry, no. 597140, pp. 1–14, 2015.
 26. I. Pavlyuk, N. Stadnytska, I. Jasicka-Misiak, B. M. Górka, P. Wieczorek, and V. Novikov, “A study of the chemical composition and biological activity of extracts from wild carrot (Daucus carota l.) seeds waste,” Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 6, no. 2, pp. 603–611, 2015
 27.  I. Pavlyuk, N. E. Stadnytska, I. Jasicka-Misiak, P. Wieczorek, G. V. Zagoriy, O. M. Brezvyn, V. Novikov, and H. V. Rudyk, “Doslidžennâ bìologìčnoï aktivnostìvtorinnogo ekstraktu zì šrotu travimaterinki zvičajnoï (Origanum vulgare),” Уkraïnskij biofarmacevtičnij žurnal, no. 1 (36), pp. 21–24, 2015.
 28.  O. Zhuk, I. Jasicka-Misiak, A. Poliwoda, A. Kazakova, V. Godovan, M. Halama, and P. Wieczorek, “Research on acute toxicity and the behavioral effects of methanolic extract from psilocybin mushrooms and psilocin in mice,” Toxins, vol. 7, no. 4, pp. 1018–1029, 2015.
 29. Poliwoda, K. Zielińska M. Halama, P.P. Wieczorek “Determination of muscimol and ibotenic acid in mushrooms of Amanitaceae by capillary zone electrophoresis” Electrophoresis, 35(18) (2014) 2593-2599
 30. S. Deja, P. P. Wieczorek, M. Halama, I. Jasicka-Misiak, P. Kafarski, A. Poliwoda, P. Młynarz “Do differences in chemical composition of stem and cap of Amanita muscaria fruiting bodies correlate with topsoil type?” PLoS One 9(12) (2014)
 31.  M. Białoń, T. Krzyśko-Łupicka, M. Koszałkowska, P.P. Wieczorek “The influence of chemical composition of commercial lemon essential oils on the growth of Candida strain” MYCOPATHOLOGIA, 177 (2014) 29-39
 32. B. Górka, J. Lipok, Piotr P. Wieczorek “Biologically active organic compounds, especially plant promoters in algae extracts and their potential application in plant cultivation.” Marine Algae Extracts: Processes, Products, Applications, First Edition. Edited by Katarzyna Chojnacka and Se-Kwon Kim 2014 r.
 33. A. M. Chrzanowska, A. Poliwoda, P. P. Wieczorek Liquid membranes as a sample preparation method in environmental analysis; Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences, 118 (2014) 169-178.
 34. A. Poliwoda, A. M. Chrzanowska, K. Orłowska, P. P. Wieczorek „Membrane extraction and solid-phase extraction as effective methods for extraction and concentration of organic compounds from samples with complex matrix composition” CHEMIK, 68 (4) (2014) 312-320
 35. P. P. Wieczorek, J. Lipok, B. Górka „Biologically active compounds isolated from algae and their application as a plant growth regulators” PROCEEDINGS OF IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE daRostim 2013 Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv, 18-19 (2013) ISBN 978-617-607-488-5
 36. Piecyk, D. Anders, P. P. Wieczorek, B. Górka „Phytohormones, humic substances and other biologically active compounds for agriculture, human health and environmental protectionPROCEEDINGS OF IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE daRostim 2013 Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv, 105-108 (2013) ISBN 978-617-607-488-5
 37. A. Poliwoda, M. Krzyzak, P. P. Wieczorek, “Supported liquid membrane extraction with single hollow fiber for the analysis of fluoroquinolones from environmental surface water samples” J. Chromatography A. 1217 (22) 2010, pp. 3590-3597
 38. Michel M., Chimuka L., Cukrowska E., Wieczorek P.P., Buszewski B., “Influence of temperature on mass transfer in an incomplete trapping single hollow fibre supported liquid membrane extraction of triazole fungicides” Analytical Chimica Acta 632 (1) 2009 pp 86-92
 39. A. Poliwoda, P. P. Wieczorek “Sample pretreatment techniques for oligopeptide analysis from natural sources” Anal. Bioanal. Chem., 393 (3) 2009 pp. 885-897
 40. A. Poliwoda, Piotr P. Wieczorek “Extraction of peptides from body fluids using supported liquid membrane” Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 28 No. 2 (2008) pp.49-57
 41. K. Dziarkowska, J. A. Jönsson, P.P. Wieczorek Single hollow fiber SLM extraction of polyamines followed by tosyl chloride derivatization and HPLC determination. Anal. Chim. Acta, 2008, 606, 184-193
 42. K. Dziarkowska, K. Koprek, P.P. Wieczorek Studies of polyamines transport Through liquid membranes with D2EHPA as a carrier. J. Sep. Sci., 2008, 31, 372-379.
 43. A. Poliwoda, N. Ilczuk, P.P.Wieczorek, Transport mechanism of peptides through supported liquid membranes Separation and Purification Technology 2007, 57, 444-449
 44. P.P. Wieczorek Membrany ciekłe jako efektywna metoda wydzielania, rozdziału i oczyszczania mieszanin. Przemysł Chemiczny 2007, 86, 996-1000
 45. E. Rudzińska, A. Poliwoda, Ł. Berlicki, A. Mucha, P. Dżygiel, P.P. Wieczorek, P. Kafarski Enantiodifferentiation of N-benzyloxycarbonylaminophosphonic and phosphinic acids and their esters using cyclodextrins by means of capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A, 2007, 1138, (1-2), p. 284 – 290
 46. P.P. Wieczorek, J. Lipok, I. Jasicka-Misiak Substancje allelopatycznie aktywne jako potencjalne biopestycydy. Chemik 2006, 59, p. 25-26, 55 – 59
 47. J. Lipok, I. Jasicka-Misiak, P.P. Wieczorek The influence of Roundup on carrot seedlings infestation by Alternaria Alterata fungus. “Chemicals in Sustainable Agriculture”, Chemistry for Agriculture 2006, 7, p. 195 – 202
 48. K. Dziarkowska, P.P. Wieczorek Nowotwory tarczycy – klasyczne techniki diagnostyczne i markery nowotworowe. KOSMOS, Problemy Nauk Biologicznych 2006, 55, p. 267- 276
 49. W. Balcerzak, W. Bednarz, P. Domosławski, R. Olewiński, J. Kolesińska, Z. Kamiński, K. Dziarkowska, P.P. Wieczorek Wstępne próby konstrukcji bibliotek peptydowych jako narzędzia w diagnostyce nowotworów złośliwych tarczycy. Polish Journal of Endocrinology, 2006, 57, p. 308 – 313
 50. A. Poliwoda, P.P.Wieczorek, Extraction of peptides from body fluids using supported liquid membranes Lecture Notes of the ICB Seminars, Warsaw, November 2006, 111-118
 51. M. Corbera, M. Hidalgo, V. Salvado, P. P. Wieczorek Determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in natural water using the Electrophoresis combined with enrichment step. Anal. Chim. Acta, 2005, 540, 3-7
 52. P. P. Wieczorek Sorbenty i membrany polimerowe w przygotowaniu do analizy próbek środowiskowych i biologicznych. (Polymeric sorbents and membranes In the biological and environmental samples preparation for analysis). Polimery, 2005, 50, 409-417.
 53. I. Jasicka-Misiak, P. P. Wieczorek, P. Kafarski Crotonic acid as a bioactive factor in carrot seeds (Daucus carota L.) Phytochemistry, 2005, 66, 1485-1491
 54. P. P. Wieczorek, J. Lipok, I. Jasicka-Misiak Allelochemicals as potential biopesticides in agrosystems. Pol. J. Environ. Stud., 2005, 14, 89-94
 55. M. Khrolenko, P. P. Wieczorek Determination of glyphosate and its metabolite aminomethylphosphonic acid from fruit juices using supported-liquid membrane preconcentration method with high-performance liquid chromatography and UV detection after derivatization with p-toluenesulphonyl chloride. J. Chromatogr. A, 2005, 1093, 111-117
 56. A. Drapała, J. A. Jönsson, P. Wieczorek Peptides analysis in blood plasma using on-line system of supported liquid membrane and high-performance liquid chromatography. Anal. Chim. Acta, 2005, 553, 9-14
 57. J. Lipok, I. Jasicka-Misiak, P. P. Wieczorek The influence of Carnot seed oil and its main komponent carotol on development and Behaviour of Aphis fabae aphids. Pestycydy (Pesticides) – Warsaw, 2005 (3), 201-207
 58. A. Drapała, P. Wieczorek Facilitated SLM extraction of peptides with D2EHPA as a carrier. Desalination, 2004, 163, 47-53
 59. M Tudorache, M. Rak, P. Wieczorek, J. A. Jönsson, J. Emneus Immuno-SLM – a combined sample handling and analysis technique. J. Immunol. Methods, 2004, 284, 107-118
 60. I. Jasicka-Misiak, J. Lipok, E. M. Nowakowska, P. P. Wieczorek, P. Młynarz, P. Kafarski Antifungal activity of the carrot seed oil and its major sesquiterpene compounds. Z. Naturforsch. C, 2004, 59c, 791-796
 61. P. Dżygiel, P. P. Wieczorek Zastosowanie ekstrakcji i technik membranowych do rozdzialu stereoizomerów aminokwasów i ich pochodnych (Application of extraction and membrane techniques in separation of amino acids and their analogues stereoisomers) Wiad. Chem., 2004, 58, 943-962
 62. P. Wieczorek, P. Pluciński, W. Nitsch Kinetic limitation of mass transfer of Tryptophan and phenylalanine in microemulsion Winsor II system. in „Surfactants and dispersed systems in theory and practice”(Scientific Conference Proceedings), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocłąwskiej, Wrocław, 2003, 449-454
 63. I. Jasicka-Misiak, P. Wieczorek, P. Kafarski Phytotoxic activity of the water extract and its constituents from the carrot seed (Daucus Carota L.). w „Proceedings of the XII Symposium Pesticide Chemistry”, Syngenta, La Goliardica Pavese, 2003, 257-262
 64. J. Lipok, I. Dombrovska, P. Wieczorek, P. Kafarski The ability of fungi isolated from stored carrot seeds to degrade organophosphonate herbicides. w „Proceedings of the XII Symposium Pesticide Chemistry”, Syngenta, La Goliardica Pavese, 2003, 575-580
 65. P. Wieczorek, I. Jasicka-Misiak, J. Lipok Potential use of allelochemicals as biopesticides in agrosystems. in “Chemicals in Sustainable Agriculturet”, Chemistry for Agriculture, Vol. 4, Ed. H. Górecki Z. Dobrzański, P. Kafarski, Prague-Brussels-Stokholm 2003, 143-151
 66. P. Dżygiel, P. Wieczorek, P. Kafarski Supported liquid membrane separation of amines and amino acid derivatives with chiral esters of phosphoric acids as carriers. J. Sep. Sci., 2003, 26, 1050-1056
 67. E. Rudzińska, P. Wieczorek, P. Kafarski Separation of aminoalkanephosphonic acid enantiomers by indirect UV detection capillary electrophoresis with application of cyclodextrins. Electrophoresis, 2003, 24, 2693-2697
 68. M. Lämmerhofer, D. Hebenstreit, E. Gavioli, W. Lindner, A. Mucha, P. Kafarski, P. Wieczorek High-performance liquid chromatographic enantiomer separation and determination of absolute configurations of phosphinic acid analogues of dipeptides and their aminophosphinic acid precursors Tetrahedron Assym., 2003, 14, 2557-2565
 69. P. Wieczorek Sorbenty i membrany polimerowe w analizie środowiskowej. w Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej I Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Seria Konferenxcje, XVI Konferencja naukowa „Modyfikacja polimerów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, str. 59-63
 70. M. Khrolenko, P. Dzygiel, P. Wieczorek Determination of Glyphosate in water samples with the combination of cation-exchange chromatography and capillary electrophoresis. Ars Separatoria Acta, 2, 2003, 56-63
 71. P. Dżygiel, P. Wieczorek Stereoselective transport of amino acids and peptides through liquid membranes. Chem. Papers, 2002, 56, 24-31
 72. J. Lipok, I. Jasicka-Misiak, P. Wieczorek Allelophathy- promising way in modern agriculture. in Chemical Products in Agriculture and Environment”, Chemistry for Agriculture, Vol. 3 Ed. H. Górecki Z. Dobrzański, Prague-Brussels-Stokholm 2002, 308-314
 73. A. Drapała, P. Wieczorek Extraction of short peptides using supported liquid membranes. Desalination, 2002, 148, 235-239
 74. P. Wieczorek Membrany ciekłe w analizie środowiska. (Liquid membranes in environmental analysis.) Zeszyty Naukowe Pol. Śląskiej, Seria: Inżynieria Środowiska, 2002, 46, 373-380
 75. E. Rudzinska, P. Dzygiel, P. Wieczorek, P.Kafarski Separation of aromatic aminophosphonic acid enantiomers by capillary electrophoresis with the application of cyclodextrins. J. Chromatogr. A., 2002, 979, 115-122
 76. M Khrolenko, P. Dżygiel, P. Wieczorek Combination of supported liquid membrane and solid phase extraction for sample pretreatment of triazine herbicides in juice prior to capillary electrophoresis determination. J. Chromatogr. A., 2002, 975, 219-227
 77. P. Wieczorek, P. Dżygiel, P. Kafarski Separation of amine and amino acids enantiomers using supported liquid membranes with chiral phosphoric and phosphonic acids esters. w “Solvent extraction for the 21st century”(Proceedings of ISEC ’99), wyd. Society of Chemical Industry (SCI), London, 2001, str. 1035- 1039
 78. M. Rak, P. Dżygiel, P. Wieczorek Supported liquid membrane extraction of aromatic aminophosphonates. Anal. Chim. Acta, 2001, 433, 227-236
 79. P. Dżygiel, P. Wieczorek Supported liquid membrane extraction of glyphosate metabolites. J. Sep. Sci. , 2001, 24, 561-566
 80. J. Linewicz, P. Dżygiel, P. Wieczorek Enrichment of triazine herbicides for their determination in environmental sdamples. Proceedings of the XVIth International Symposium on Physico-Chemical Methods of the Mixtures Separation “Ars Separatoria 2001” Bydgoszcz, 2001, 226-231
 81. A. Drapała, P. Dżygiel, J. A. Jönsson, P. Wieczorek Supported liquid membrane extraction of pepetides. Acta Biochim. Polon., 2001, 48, 1113-1116
 82. P. Alferness, L. Wiebe, L. Anderson, O. Bennett, M. Bosch, D. Clark, F. Claussen, T. Colin, C. Cook, H. Davis, V. Ely, D. Graham, R. Grazzini, H. Hickes, P. Holland, W. Hom, R. Ingram, Y. Ling, B. Markley, G. Peoples, G. Pitz, G. Robert, C. Robinson, L. Sen, A. Sensue, N. South, C. Steginsky, S. Summer, T. Tower, P. Wieczorek, S. Zheng. Determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in crops by capillary gas chromatography with mass-selective detection: collaborative study. J. AOAC International, 84, 2001, 823-846
 83. P. Dżygiel, P. Wieczorek Extraction of glyphosate with supported liquid membrane technique. J. Chromatogr., 2000, 889, 93-98
 84. P. Dżygiel, P. Wieczorek Extraction of amino acids with emulsion liquid membranes using industrial surfactants and lecithin as stabilisers. J. Membr. Sci., 2000, 172, 223-232
 85. P. Dżygiel, E. Rudzińska, P. Wieczorek, P. Kafarski Determination of optical purity of phosphoric acid analoques of aromatic amino acids by capillary electrophoresis with a-cyclodextrin. J. Chromatogr., 2000, 895, 301-307
 86. M. Rak, P. Dżygiel, P. Wieczorek Extraction of nonprotein amino acids with supported liquid membrane technique. Proceedings of the XVth International Syposium on Physico-chemical Methods of the Mixtures Separation “Ars Separatoria 2000”, 127-132
 87. P. Dżygiel, P. Wieczorek, J. A. Jönsson, M. Milewska, P. Kafarski Separation of amino acid enantiomers using supported liquid membrane extraction with chiral phosphates and phosphonates. Tetrahedron, 1999, 55, 9923-9932
 88. P. Dzygiel, P. Wieczorek, J. A. Jönsson Enantiomeric separation of amino acids by capillary electrophoresis with a-cyclodextrin. J. Chromatogr. A, 1998, 793, 414-418
 89. P. Dzygiel, P. Wieczorek, J. A. Jonsson, L. Mathiasson Extraction of amino acids using supported liquid membrane technique with Aliquat 336 as a carrier. Anal. Letters, 1998, 31, 1261-1274
 90. P. Wieczorek, J. A. Jönsson, L. Mathiasson Extraction of dansylated amino acids using the supported liquid membrane technique. Anal. Chim. Acta, 1997, 337, 183-189
 91. M. Sobera, P. Wieczorek, B. Lejczak, P. Kafarski Organophosphonate utylization by the wild – type strain of Cladosporium resinae. Toxicol. Environ. Chem., 1997, 61, 229-235
 92. G. Forlani, P. Kafarski, B. Lejczak, P. Wieczorek Mode of action of herbicidal derivatives of aminomethylenebisphosphonic acid. Part II. Reversal of herbicidal action by aromatic amino acids. J. Plant Growth Regul., 1997, 16, 147-152
 93. P. Wieczorek, M. Tomaszewska Transport of amino acids through liquid membranes supported on novel poly(vinylidene fluoride) porous flat-sheet matrix. Solvent Extr. Ion Exc., 1997, 15, 879-894
 94. P. Wieczorek Factors influencing the transport of tryptophan hydrochloride through supported liquid membranes containing macrocyclic carriers. J. Membr. Sci., 1997,127, 87-92
 95. P. Wieczorek, J. A. Jönsson, L. Mathiasson Concentration of amino acids using supported liquid membranes with di-2-ethylhexyl phosphoric acid as a carrier. Anal. Chim. Acta, 1997, 346, 191-197
 96. P. Kafarski, T. Krzysko-Łupicka, B. Lejczak, W. Strof, P. Wieczorek The ability of soil-borne fungi to degrade organophosphonate carbon-to-phosphorus bond. Appl. Microbiol. Biotechnol., 1997, 48, 549-552
 97. P. Kafarski, B. Lejczak, G. Forlani, R. Gancarz, Ch. Torreillles, J. Grembecka, A. Ryczek, P. Wieczorek Herbicidal derivatives of aminomethylenebisphosphonic acid. Part III. Structure – activity relationship. J. Plant Growth Regul., 1997, 16, 153-158
 98. J. Zygmunt, R. Gancarz, B. Lejczak, P. Wieczorek, P. Kafarski Stereoselective synthesis of 2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropylphosphonic acid. Bioorg. Med. Chem. Lett., 1996, 6, 2989 – 2992
 99. G. Forlani, P. Kafarski, B. Lejczak, B. Boduszek, R. Gancarz, C. Torreilles, J. Soloducho, H. Wojtasek, J. Hafner, J. Korf, P. Wieczorek Herbicidally active derivatives of aminomethylenebisphosphonic acid – mode of action and structure- activity relationship. Phosphorus, Sulfur, Silicone and Related Elements, 1996, 109-110, 353-356
 100. B. Lejczak, B. Boduszek, P. Kafarski, G. Forlani, H. Wojtasek, P. Wieczorek Mode of action of herbicidal derivatives of aminomethylenebisphosphonic acid. Part I. Physiological activity and inhibition of anthocyanins biosynthesis. J. Plant Growth Regul., 1996, 15, 109-113
 101. B. Bujacz, P. Wieczorek, T. Krzysko-Lupicka, P. Kafarski, B. Lejczak Organophosphate utilization by the wild-type strain of Penicillium Notatum. Applied Envir. Microbiol., 1995, 61, 2905-2910
 102. P. Kafarski, B. Lejczak, R. Tyka, L. Koba, E. Pliszczak, P. Wieczorek Herbicidal activity of phosphonic, phosphinic and phosphorous acid derivatives of aromatic amino acids. J. Plant Growth Regul., 1995, 14, 199-203
 103. P. Wieczorek, D. Miliszkiewicz, B. Lejczak, M. Soroka, P. Kafarski Plant-growth-regulating N-(phosphonoacetyl)amines. Pestic. Sci., 1994, 40, 57-62
 104. W. Wielkopolski, R. Smieszek, S. Witek, A. Dabrowski, P. Wieczorek, B. Lejczak, P. Kafarski Synthesis and herbicidal activity of isoxazole-substituted 1-aminoethylphosphonates and 1-hydroxyethylphosphonates. Pestic. Sci., 1994, 40, 107-112
 105. P. Wieczorek, A. Kocorek, M. Bryjak, P. Kafarski, B. Lejczak Transport of dipeptides and phosphono dipeptides through immobilized liquid membrane. Stereoselectivity of the process.J. Membr. Sci., 1993, 78, 83-91
 106. P. Wieczorek Pochodne kwasu aminometanobisfosfonowego jako nowa grupa herbicydów Konferencja Naukowo-Techniczna “Ekologia Rolnicza”, Wydawnictwo WSP w Opolu, Opole, 1993 B, 133-136
 107. M. Bryjak, J. Kozlowski, P. Wieczorek, P. Kafarski Enantioselective transport of amino acids through supported chiral liquid membranes. J. Membr. Sci., 1993, 85, 221-228
 108. D. Miliszkiewicz, P. Wieczorek, B. Lejczak, E. Kowalik, P. Kafarski Plant growth regulating activity of phosphonic and phosphinic acid analogues of glutamic and aspartic acids. Pestic. Sci. , 1992, 34, 349-54
 109. M. Bryjak, P. Wieczorek, P. Kafarski, B. Lejczak Transport of amino acids and their analoques through immobilized liquid membranes. Condition of the process. J. Membr. Sci., 1991, 56, 167 – 180
 110. H. Wojtasek, P. Wieczorek, B. Lejczak, B. Boduszek, R. Gancarz, P. Kafarski Herbicidal activity of the derivatives 9-aminofluoren-9-ylphodphonic acid. Pestic. Sci., 1991, 32 (2), 245-52
 111. P. Wieczorek, H. Wojtasek, B. Lejczak, B. Boduszek, P. Kafarski Effects of aminophosphonates and their combinations with Roundup on the growth of Lepidium sativum (L.) and Cucumis sativus (L.).Arch. Phytophatol. Pflantzenschutz, 1991, 27 (6), 79-85
 112. P. Wieczorek, B. Lejczak, M. Kaczanowska, P. Kafarski Plant growth regulating phosphono peptides. Pestic. Sci., 1990, 30 (1), 43-57
 113. K. Pawelczak, M. Kempny, L. Krzyzanowski, P. Wieczorek, B. Rzeszotarska, J. Ciesla, W. Rode g-Glutamyl derivatives of 10-propargyl-5,8-dideazafolic acid as ligand for thymidylate synthase affinity chromatography. Peptides 1988, Proc. 20th Eur. Pept. Symp., Tubingen 1988, eds. G. Jung, E. Bayer, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1989, p. 414-416
 114. P. Kafarski, W. Skrzypinski, M. Bryjak, P. Plucinski, P. Wieczorek Permeation of amino acids, dipeptides and their phosphonic analouques through liquid membranes. Peptide Chemistry 1987, T. Shiba & S. Sakakibara (Ed.), Protein Research Foundation, Osaka (1988), 717-720
 115. P. Kafarski, B. Ottenbreit, P. Wieczorek, P. Pawlowicz Oxidation of secondary alkohols by duckweed. J. Chem. Ed., 1988, 65, 549-550
 116. P. Kafarski, P. Wieczorek, I. Bartela, J. Dabrowska, B. Ottenbreit Glyphosate: herbicidal effects, mode of action and degradation in soil. The American Biology Teacher, 1988, 50, 296-299
 117. M. Bryjak, P. Wieczorek, P. Kafarski, B. Lejczak Crown ether mediated transport of amino acids through an immobilized liquid membrane. J. Membr. Sci., 1988, 37, 287-291
 118. K. Pawelczak, L. Krzyzanowski, B. Rzeszotarska, M. Kempny, P. Wieczorek, J. Ciesla, W. Rode New adsorbents for thymidylate synthase affinity chromatography. Coll. Czechoslov. Chem. Commun., 1988, 53, 2891-2896
 119. H. Galina, B.N. Kolarz, P.P. Wieczorek, M.Wojaczynska Inhomogeneity of gel and microsyneresis in porous styrene-divinylbenzene copolymers. British Polymer Journal, 1985, 17, 215-218
 120. M. Makowski, B. Rzeszotarska, Z. Kubica, P.Wieczorek Synthesis of N-benzyloxycarbonyl and N-trifluoroacetyl dipeptides of dehydroalanine and dehydrophenylalanine. Liebigs Ann. der Chemie, 1984, 920-928
 121. P.P. Wieczorek, B.N. Kolarz, H. Galina Porous structure of highly crosslinked styrene-divinylbenzene copolymers. Die Ang. Makromol. Chem., 1984, 126, 39-50
 122. P.P. Wieczorek, M. Ilavský, B.N. Kolarz, K. Dušek Mechanical behaviour and structure of single-beads of homogeneous and macroporous styrene-divinylbenzene copolymers. J. Applied Polym. Sci., 1982, 27, 277-288
 123. B.N. Kolarz, P.P. Wieczorek, M. Wojaczynska Structure variation in styrene-divinylbenzene copolymers and its influence on sorption properties. Die Ang. Makromol. Chem.,1981, 96, 193-200
 124. B.N. Kolarz, P.P. Wieczorek Porosity variation and swelling of cation exchangers. Die Ang. Makromol. Chem.,1981, 96, 201-214
 125. P.P. Wieczorek, M. Ilavský, B.N. Kolarz, K. Dušek Segmental mobility in styrene-divinylbenzene copolymers. Europhysic Conference Abstracts, 1981, 51, 257-258

PATENTY:

 1. B. N. Kolarz, H. Galina, M. Wojaczyńska, P. P. Wieczorek, M. Durak Sposób modyfikowania struktury lub regeneracji sorbentów polimerowych. (Modification of structure and regeneration of polimeric sorbents.) Polish Patent No 113377 (1982)
 2. 2. B. N. Kolarz, H. Galina, M. Wojaczyńska, P. P. Wieczorek, M. Durak Sposób wytwarzania sorbentów polimerowych, a zw3aszcza sorbentów podatnych na modyfikacje struktury porowatej. (Method of synthesis polimeric sorbents, especially sorbents for structure modifikation.) Polish Patent No 117452 (1983)
 3. 3. J. Sołoducho, R. Gancarz, P. Wieczorek, J. Korf, J. Hafner, B. Lejczak, P. Kafarski Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu aminometylenobisfosfonowego. Polish Patent No PL 172268 B1 (1997)
 4. 4. P. Kafarski, P. Młynarz,  P. Wieczorek, J. Lipok, J. Trzebiatowska Sposób biodegradacji N-fosfonometyloglicyny. Zgłoszenie patentowe Nr P373634 (14.03.2005)
 5. 5. I. Jasicka-Misiak,  P. Kafarski, J. Lipok, P.P.  Wieczorek Zastosowanie karotolu jako środka przeciwgrzybowego. Zgłoszenie patentowe Nr P378852 (30.01.2006)

SKRYPTY I PODRĘCZNIKI:

 1. Kubica, B. Rzeszotarska, P. Wieczorek Materiały pomocnicze do ćwiczeń z chemii organicznej. (Materials for experiments of organic chemistry) Pedagogical University of Opole, Opole 1985.
 2. 2. P. Kafarski, P. Wieczorek Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej. ( Laboratory experiments of bioorganic chemistry) Pedagogical University of Opole, Opole 1987.
 3. 3. K. Kolar, Z. Kubica, P. Wieczorek Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej. Czesc I. (Laboratory experiments of organic chemistry. Part I) Pedagogical University of Opole, Opole 1994.
 4. 4. P. Kafarski, P. Wieczorek Cwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej. ( Laboratory experiments of bioorganic chemistry ). University of Opole, Opole 1997.
 5. 5. K. Kolář, Z. Kubica, P. Wieczorek Laboratorni cvičeni z organické chemie I, Wyd. Gaudeamus, Vysoká Škola Pedagogická, Hradec Králové 2000.
 6. 6. I. Jasicka-Misiak, J. Lipok, P. Wieczorek Użyteczne chemomediacje, czyli o wykorzystaniu zjawisk allelopatycznych w rolnictwie. Rozdział w podręczniku „ Na pograniczu chemii i biologii”, Wyd. UAM, Poznań, 2002